การรับเข้าเรียน

การรับเข้าเรียนระดับปริญญาตรี

การรับเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ VCU กำหนดให้ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย, โรงเรียนเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย, การผ่านการสอบ GCSE, สำเร็จการเรียนมาตรฐาน 12 ปี, ฯลฯ) ซึ่งโดยปกติจะประกอบด้วยการเรียนอย่างน้อย 12 ปีนับจากระดับอนุบาล

การเรียนระดับมัธยมศึกษาของนักศึกษาควรเป็นในรูปแบบที่จะช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับในประเทศบ้านเกิดของตนเอง นอกจากนี้ทาง VCU ยังกำหนดให้นักศึกษาต้องผ่านการเรียนวิชาเรียนต่อไปนี้ภายในปีสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย:

  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
  • ประวัติศาสตร์หรือสังคมศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ

นักศึกษาต้องผ่านข้อกำหนดพิเศษของแผนกวิชาเป็นการล่วงหน้าอาทิเช่นการสอบปรับมาตรฐานและหน่วยงานทดสอบที่เกี่ยวข้องต้องส่งผลสอบเป็นทางการมายังฝ่ายรับเข้าเรียนนานาชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม...

การรับเข้าเรียนระดับบัณฑิต

ผู้ที่ต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตรระดับบัณฑิตของ VCU ต้องสำเร็จคุณวุฒิการศึกษาเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกาจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ

นักศึกษาต้องผ่านข้อกำหนดพิเศษของแผนกวิชาเป็นการล่วงหน้าอาทิเช่นการสอบปรับมาตรฐานและหน่วยงานทดสอบที่เกี่ยวข้องต้องส่งผลสอบเป็นทางการมายังฝ่ายรับเข้าเรียน

เงื่อนไขการรับสมัครและวันปิดรับสมัครของแต่ละหลักสูตรจะแตกต่างกันตามแผนกวิชา ดังนั้นนักศึกษาควรตรวจสอบข้อกำหนดของหลักสูตรที่เลือกด้วย

นักศึกษาอาจจำเป็นต้องทำงานประจำวิชาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความพร้อมด้านวิชาการสำหรับการเรียนระดับบัณฑิต โดยจะขึ้นอยู่กับประวัติด้านการเรียนของนักศึกษา

กระบวนการรับเข้าเรียนสำหรับนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตอาจใช้เวลา 6-8 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับว่าผู้สมัครสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครได้เร็วมากน้อยเพียงใด รายละเอียดเพิ่มเติม...