ทุนการศึกษา

นักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีที่ได้รับเข้าเรียนจะมีสิทธิ์ขอทุนการศึกษาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่ดี โดยทุนการศึกษาจะมอบให้กับผู้สมัครภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงเท่านั้นและเป็นการแข่งขันที่พิจารณาจากคุณสมบัติด้านการเรียน

แม้ว่าจะมีปัจจัยอื่นๆที่นำมาพิจารณาในการมอบทุนการศึกษา ผลคะแนน GPA และ SAT จะเป็นปัจจัยที่มีผลอย่างมากและผลคะแนนทั้ง 2 เป็นภาคบังคับสำหรับการพิจารณา นักศึกษาต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆอาทิเช่นรางวัล, เกียรตินิยม, กิจกรรมนอกหลักสูตร, ตำแหน่งในระดับผู้นำ, บริการชุมชนและการทำงานที่ได้มีส่วนร่วมมาพร้อมกับเอกสารประกอบการสมัคร

ในกรณีที่นักศึกษาต้องการสมัครเข้าเรียนในภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงและต้องการได้รับการพิจารณาเพื่อรับทุนการศึกษา นักศึกษาต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดโดยฝ่ายรับเข้าเรียนของ VCU

เอกสารทั้งหมดต้องส่งมายังฝ่ายรับเข้าเรียนภายในวันที่ 15 พฤศจิกายนของปีปฏิทินก่อนหน้าการพิจารณามอบทุน