Hi IE6 user, you're viewing a text-only version of the BAC site. Upgrade to a free browser like Google Chrome to get the full experience.

International Students

Admissions Information

ข้อมูลทั่วไป

ตลอดระยะเวลามากกว่า 125 ปี วิทยาลัยสถาปัตยกรรม Boston (BAC) ได้ส่งมอบหลักสูตรการออกแบบอันโดดเด่นให้แก่นักศึกษาอย่างมุ่งมั่น BAC แตกต่างด้วยการเป็นวิทยาลัยเพียงหนึ่งเดียวจากหลายร้อยแห่งทั่วประเทศที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาด้านการออกแบบโดยเฉพาะ ผู้เรียนจึงสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ขณะเดียวกันก็ยังได้ฝึกฝนทักษะวิชาชีพและความชำนาญผ่านการทำงานในสาขาวิชาที่เลือก วิธีการนี้จะทำให้นักศึกษาสามารถเริ่มต้นอาชีพได้ทันทีในระหว่างที่ยังศึกษาอยู่

ในปี 2015 บัณฑิต BAC 97% ได้รับการว่าจ้างให้ทำงานด้านการออกแบบทันทีในวันที่พวกเขาจบการศึกษา

หลักสูตรการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ...