หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะวิชาธุรกิจ Massey

คณะวิชาธุรกิจของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับท็อป 2 เปอร์เซ็นต์ของคณะวิชาธุรกิจทั่วโลกและได้รับการรับรองวิทยฐานะโดย Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) หลักสูตรต่างๆได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการและองค์กรวิชาชีพระดับประเทศและนานาชาติอย่างเช่น CIMA, ACCA, SAS และ CFA คณะวิชามีห้องค้าหลักทรัพย์แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศนิวซีแลนด์ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นของนิวซีแลนด์ด้วยเงินดอลล่าร์จริง อันดับหลักสูตรด้านธุรกิจของมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นจากการจัดอันดับโดย QS ได้แก่สาขาการจัดการและธุรกิจศึกษา - ท็อป 250, การบัญชีและการเงิน - ท็อป 150, เศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติ - ท็อป 250, และการเงินและเศรษฐศาสตร์ – 250 

วิทยาลัยศิลปะสร้างสรรค์

วิทยาลัยเป็นคณะวิชาศิลปะและการออกแบบในอันดับท็อป 100 ของโลกโดย QS และเป็นคณะวิชาศิลปะและการออกแบบที่ดีที่สุดในเมือง Wellington อีกทั้งยังอยู่ในอันดับที่ 2 ของเอเชียแปซิฟิกในด้านแนวคิดการออกแบบโดย Red Dot และเป็นผู้นำของประเทศนิวซีแลนด์ในด้านการวิจัยสาขาการออกแบบและทัศนศิลป์ ในปี 2012 ทางวิทยาลัยได้รับสถานะหลักสูตรที่มี ‘คุณวุฒิเทียบเท่า’ จาก NASAD (สมาคมคณะวิชาศิลปะและการออกแบบแห่งชาติ) ในสหรัฐอเมริกา วิทยาลัยนี้ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1886 และเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาการออกแบบ, วิจิตรศิลป์, ทัศนศิลป์เมารี, การผลิตสือสร้างสรรค์และดนตรีเชิงพาณิชย์ ส่วนในระดับสูงกว่าปริญญาตรีมีการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทการออกแบบที่มุ่งเน้นการวิจัย, ปริญญาโทวิจิตรศิลป์และหลักสูตรปริญญาเอก

วิทยาลัยสุขภาพ

วิทยาลัยนี้ดำเนินการสอนด้วยความเชี่ยวชาญระดับโลก รวมถึงดำเนินการคิดค้นวิธีใหม่ในการแก้ไขปัญหาและผลิตบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นใหม่ของศตวรรษที่ 21 ทั่วโลก โดย 4 คณะวิชาของวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรในสาขาการพยาบาล, โภชนาการและการกำหนดอาหารของมนุษย์, สรีรวิทยา, สุขภาพประชากรและนโยบาย, กีฬาและการออกกำลังกาย, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, สังคมสงเคราะห์, สุขภาพสิ่งแวดล้อมและอาชีพ, ความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพศึกษา ศูนย์วิจัยของวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญในด้านสาธารณสุข, การติดยาเสพติด, อาหารและโภชนาการ, การนอนหลับ, การพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีสุขภาพดี, สุขภาพและการพัฒนาชาวเมารีและการวางแผนสุขภาพแรงงาน

วิทยาลัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยาลัยนี้เป็นการรวมการศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ อาทิเช่นจุดกำเนิดและลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมต่างๆ, พื้นฐานที่มีลักษะเฉพาะของสังคมนิวซีแลนด์, องค์ประกอบและลักษณะของชุมชนต่างๆ, อิทธิพลของสังคม, การเมืองและความคิดสร้างสรรค์ที่มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์และวัฒนธรรมทั่วโลก หลักสูตรการเรียนจะมุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับผู้คน, ความเชื่อ, ภาษาและวรรณคดี, การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน, ความมั่นคง, การศึกษาและสวัสดิภาพรวมถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เราอาศัยอยู่

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัย Massey เป็นผู้นำของโลกในหลักสูตรสาขาเกษตรศาสตร์ โดยเป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 27 ของโลกในการจัดอันดับรายสาขาวิชาโดย Quacquarelli Symonds (QS) อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของคณะวิชาสัตวแพทยศาสตร์แห่งเดียวของประเทศนิวซีแลนด์ ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยได้รับการยอมรับอย่างสูงในสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน, วิทยาศาสตร์สารสนเทศ, คอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์รวมถึงสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขณะที่ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารก็มีชื่อเสียงในด้านการเรียนภาคปฏิบัติและเป็นที่ต้องการตัวทั่วโลก

คณะวิชาและสถาบันระดับชั้นนำของโลกของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น:

คณะวิชาการบิน

คณะวิชาการบินเป็นสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรคุณวุฒิระดับมหาวิทยาลัยสาขาการบินเพียงแห่งเดียวของประเทศนิวซีแลนด์ โดยเป็นหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาชีพการบินที่รวมการฝึกอบรมการบินไว้ด้วย รวมถึงหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาการจัดการการบินด้วย

สถาบ้นครุศาสตร์

สถาบันมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญด้านการศึกษาของยุคสมัยนี้และเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพด้านครุศาสตร์ที่อยู่ในระดับท็อป 150 มหาวิทยาลัยของโลก

คณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง

หลักสูตรที่เน้นภาคปฏิบัติสาขาเทคโนโลยีและวิศวกรรมอาหารของมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองวิทยฐานะจากข้อตกลง Washington Accord ผ่านทางสถาบันวิชาชีพวิศวกรแห่งนิวซีแลนด์ (IPENZ)

สถาบันสัตวแพทยศาสตร์, สัตวศาสตร์และชีวเวชศาสตร์

คณะวิชาสัตวแพทยศาสตร์ของสถาบันอยู่ในอันดับที่ 4 ของโลกโดยผู้จ้างงานจากการจัดอันดับของ Quacquarelli Symonds (QS) ขณะที่หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์อยู่ในอันดับที่ 23

ดูทางเลือกการเรียนทั้งหมด

Advertisement

Massey Contact CentreMon - Fri 8:30am to 5:00pm0800 MASSEY (+64 6 350 5701)TXT 5222contact@massey.ac.nzWeb chatMyMasseyStaffAlumniNewsMāori @ Massey