ยินดีต้อนรับ

มหาวิทยาลัย AUT มีคณะธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์และนิติศาสตร์สมัยใหม่ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Auckland เมืองที่ใหญ่ที่สุดและมีความเป็นนานาชาติมากที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ คณะวิชาธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ AUT เป็นสถาบันการศึกษาระดับชั้นนำที่สามารถดึงดูดนักศึกษาจากทั่วประเทศนิวซีแลนด์และต่างประเทศที่ต้องการทางเลือกอาชีพที่รอบด้านและยืดหยุ่นรวมถึงทักษะต่างๆที่จะช่วยให้พวกเขามีความพร้อมสำหรับโลกการทำงานสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

คณะวิชาธุรกิจ AUT เป็นหนึ่งใน 5% ของกลุ่มคณะวิชาธุรกิจทั่วโลกที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะโดย AACSB International – สมาคมคณะวิชาธุรกิจระดับวิทยาลัยขั้นสูง คณะวิชาธุรกิจและเศรษฐศาสตร์มีความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมกับผู้จ้างงานระดับประเทศและนานาชาติรวมถึงองค์กรวิชาชีพต่างๆและมีหลักสูตรการเรียนที่ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจในปัจจุบัน คณะวิชาให้ความสำคัญกับการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคลากรด้านธุรกิจที่มีความมั่นใจและมากความสามารถ โดยมีอัตราการได้งานทำของผู้สำเร็จการศึกษาที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์

คณะวิชาจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเปลี่ยนผ่านการเรียนของตนเองไปสู่โลกธุรกิจ การเรียนแบบสหกิจศึกษาและความสัมพันธ์อันดีกับภาคอุตสาหกรรมจะช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

คณะวิชานิติศาสตร์ AUT จะมอบการศึกษาด้านกฎหมายที่มีความโดดเด่นและมุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพ คณะวิชานิติศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถประสบความสำเร็จในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องผ่านทางการคิดที่ฉลาดหลักแหลม, การวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ, การสื่อสารที่มีประสิทธิผลและการประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างมีประโยชน์

การประยุกต์ใช้กฎหมายในชีวิตจริงเป็นหัวใจของการเรียนการสอนของเรา ด้วยข้อมูลความรู้จากผู้ประกอบอาชีพด้านกฎหมายและการพิจารณาคดี เราได้พัฒนาหลักสูตรที่มีนวัตกรรมและเอื้อต่อผู้ประกอบวิชาชีพนี้ด้วยการผสมผสานการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกัน ผู้สำเร็จการศึกษาด้วยคุณวุฒินิติศาสตร์จาก AUT จะได้เป็นสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าคณะวิชานิติศาสตร์ AUT ซึ่งจะช่วยให้คุณไม่ขาดการติดต่อจากเพื่อนร่วมรุ่นและยังสามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้สำเร็จการศึกษาจากรุ่นอื่นๆด้วยร