• img

  STUDY AT A TOP RANKED UNIVERSITY

  Apply Now
 • img

  STUDY AT A TOP RANKED UNIVERSITY

  Apply Now
 • img

  STUDY AT A TOP RANKED UNIVERSITY

  Apply Now
 • img

  STUDY AT A TOP RANKED UNIVERSITY

บริการช่วยเหลือด้านอาชีพ

แผนกอาชีพและความสัมพันธ์กับภาคอุตสาหกรรมของ UM จะช่วยให้นักศึกษาได้รับทักษะที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและให้ความช่วยเหลือในการตัดสินใจทางอาชีพ, กระบวนการหางานและการฝึกอบรมเพื่อเข้าสู่โลกการทำงาน นอกจากนี้ทางแผนกยังช่วยสอนนักศึกษาถึงวิธีการประเมินข้อมูลเกี่ยวกับงาน, คุณวุฒิการศึกษา, ผลตอบแทนและโอกาสงานในหลากหลายสาขาอาชีพ

กิจกรรมบางส่วนที่จัดโดยแผนกอาทิเช่น…

 • งานนิทรรศการอาชีพประจำปี
 • งานสัมมนาสร้างแรงจูงใจทางอาชีพ
 • งานสัมมนาอาชีพ
 • การสัมภาษณ์ในวิทยาเขต
 • การประกาศตำแหน่งงานว่าง
 • การลงทะเบียนข้อมูลประวัติของนักศึกษา (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในอนาคต)