บริการช่วยเหลือด้านอาชีพ

แผนกอาชีพและความสัมพันธ์กับภาคอุตสาหกรรมของ UM จะช่วยให้นักศึกษาได้รับทักษะที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและให้ความช่วยเหลือในการตัดสินใจทางอาชีพ, กระบวนการหางานและการฝึกอบรมเพื่อเข้าสู่โลกการทำงาน นอกจากนี้ทางแผนกยังช่วยสอนนักศึกษาถึงวิธีการประเมินข้อมูลเกี่ยวกับงาน, คุณวุฒิการศึกษา, ผลตอบแทนและโอกาสงานในหลากหลายสาขาอาชีพ

กิจกรรมบางส่วนที่จัดโดยแผนกอาทิเช่น…

  • งานนิทรรศการอาชีพประจำปี
  • งานสัมมนาสร้างแรงจูงใจทางอาชีพ
  • งานสัมมนาอาชีพ
  • การสัมภาษณ์ในวิทยาเขต
  • การประกาศตำแหน่งงานว่าง
  • การลงทะเบียนข้อมูลประวัติของนักศึกษา (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในอนาคต)