ทางเลือกด้านการเรียน

มหาวิทยาลัย Malaya เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาในหลากหลายสาขาที่ระดับปริญญาตรี, ปริญญาโทและปริญญาเอก นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกร่วมกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรนานาชาติหลายแห่งเช่นมหาวิทยาลัย Sydney, มหาวิทยาลัย Melbourne, มหาวิทยาลัย Nottingham และ Consortium of Presidents of University (CPU) ในประเทศฝรั่งเศส

เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งอื่นๆ ความแข็งแกร่งของเรามีที่มาจากความคิดสร้างสรรค์, ความสามารถและพลังขับเคลื่อนของบุคลากรของมหาวิทยาลัย นักวิจัยของเรามีการทำงานร่วมกับสถาบันระดับนานาชาติมากกว่า 100 แห่งในหัวข้อการวิจัยอันหลากหลาย ตั้งแต่การวิจัยด้านโรคเอดส์, โรคติดต่อ, ความหลากหลายทางชีวภาพ, นาโนเทคโนโลยีจนถึงการวิจัยด้านกฎหมาย, ทรัพย์สินทางปัญญา, วัฒนธรรม, ศาสนา, เพศศึกษาและการขจัดความยากจน

ในอนาคตอันใกล้นี้ ทางมหาวิทยาลัยจะมีการก้าวกระโดดในกิจกรรมการวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานที่มีคุณภาพสูงอันเป็นผลมาจากเงินทุนการวิจัยจำนวนมากที่มหาวิทยาลัยได้รับจากแหล่งเงินทุนมากมายรวมถึงนักศึกษาและคณาจารย์คุณภาพเยี่ยมจำนวนมากที่เรารับเข้าสู่มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

มหาวิทยาลัย Malaya อยู่ในระดับแนวหน้าด้านการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดยสะท้อนให้เห็นได้จากรางวัลมากมายที่ทางมหาวิทยาลัยได้รับทั้งระดับประเทศและนานาชาติ

นอกจากนี้นักวิจัยของ UM ยังได้รับอนุมัติเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจำนวนมากที่สุดถึง 7 โครงการจำนวน 230,385 ปอนด์จากการสมัครขอทุนในหมวด “ความร่วมมือการวิจัย” จาก Prime Minister’s Initiative for International Education (PMI-2) Connect Scheme ของสหราชอาณาจักร โดยเป็นเงินทุนวิจัยที่มอบให้การวิจัยในสาขาโฟโตนิกส์, ฟิสิกส์แสงเลเซอร์พลาสม่า, ฮาโลคาร์บอนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ, ทฤษฎีกลุ่มและการเข้ารหัสคณิตศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องปรับอากาศและการทำความเย็น, จุลชีววิทยาระดับโมเลกุลและเทคโนโลยีชีวภาพ