เกี่ยวกับ UTAR

มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงของมาเลเซีย เมื่อแรกเริ่มก่อตั้งในเดือนมิถุนายน 2002 เรามีวิทยาเขตแห่งเดียวและมีนักศึกษาเพียง 411 คน แต่ทุกวันนี้เรามีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนมากกว่า 28,000 คน และมีวิทยาเขตตั้งอยู่ที่ Bandar Sungai Long, Selangor และ Kampar, Perak

นับตั้งแต่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการในปี 2005 UTAR ผลิตบัณฑิตมาแล้วมากกว่า 50,000 คน ศิษย์เก่าหลายคนประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าของกิจการและเป็นผู้นำในบริษัทข้ามชาติที่ก้าวหน้าในสายงานอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดสอนหลากหลายหลักสูตรใน 9 คณะ 3 ศูนย์ และ 3 สถาบัน โดยมีระดับการศึกษาให้เลือกตั้งแต่คอร์สปรับพื้นฐาน, ปริญญาตรี, ปริญญาโท ไปจนถึงปริญญาเอก สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง, สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร, วิทยาศาสตร์ชีวิตและวิทยาศาสตร์กายภาพ, แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ, การเกษตรและวิทยาศาสตร์การอาหาร, คณิตศาสตร์ประกันภัย, คณิตศาสตร์และการจัดการกระบวนการ, ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์, ศิลปศาสตร์, สังคมศาสตร์และครุศาสตร์ และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการออกแบบ

มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานักวิชาการในหลายสาขาวิชา ผ่านนโยบายของโครงการวิจัย พัฒนา และนำนวัตกรรมออกสู่ตลาดเพื่อการค้า (Research, Development and Commercialisation - RDC) ซึ่งนับเป็นพันธกิจเพื่อการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีคุณภาพการเรียนการสอนและการวิจัยอันยอดเยี่ยม มหาวิทยาลัยมีการประสานความร่วมมือด้านวิชาการอย่างเป็นทางการกับสถาบัน/องค์กรต่างๆ มากกว่า 280 แห่งทั้งในและนอกประเทศมาเลเซีย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาที่ต้องการไปแลกเปลี่ยน, ทำวิจัย และฝึกงาน โดยพันธมิตรของเรามีทั้งสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในภาคอุตสาหกรรม