Why Study at HKUST?
Your Right Choice
Study Options
Sharing from PG Students & Graduates
Postgrad Channel
Postgraduate Degree Programs
Funding
Application for Admissions
After Getting an Offer
Short-term Study/ Programs
Pre-arrival and Registration
Continuing Education
FAQs

การพัฒนาวิชาชีพและประสบการณ์นานาชาติ

หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพ

ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันในยุคปัจจุบัน ความรู้เชิงวิชาการเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสำเร็จ การจะประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีคุณสมบัติที่ประกอบด้วยองค์ความรู้ทั่วไป, ทักษะการวิจัยและวิชาชีพและแนวความคิดอันมีนวัตกรรมรวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง ด้วยเหตุนี้ทางมหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้นักศึกษาการวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาตรีทุกคนต้องเรียนหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพที่จะช่วยให้พวกเขามีความพร้อมด้วยทักษะและความรู้ด้านการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าของตนเอง

ประสบการณ์นานาชาติ

เพื่อยกระดับประสบการณ์วิชาชีพในระดับนานาชาติ ทางมหาวิทยาลัยมีเงินทุนและรางวัลเพื่อช่วยเหลือการเดินทางมากมายสำหรับนักศึกษาการวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาตรี อาทิเช่นรางวัลการวิจัยต่างประเทศ, เงินช่วยเหลือการเดินทางเพื่อการวิจัยและเงินช่วยเหลือการประชุม/สัมมนาสำหรับนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนร่วมกับสถาบันที่มีชื่อเสียง ทั่วโลก อย่างกว้างขวาง เครือข่ายอันแข็งแกร่งนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเข้าไปเรียนรู้วัฒนธรรม เพื่อนำประสบการณ์มาขยายมุมมองและเพิ่มมิติใหม่ในการศึกษาของพวกเขา

อนาคตอันสดใสหลังสำเร็จการศึกษา

ด้วยความเป็นมืออาชีพและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาสุดล้ำสมัย HKUST จึงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขาวิชาชีพ อ่านเรื่องราวของศิษย์เก่าเพิ่มเติม