International students

ทางเลือกด้านการเรียน

นักศึกษานานาชาติสามารถเลือกเรียนหลักสูตรอันหลากหลายที่มีการเปิดสอน โดยวิทยาลัยศิลปศาสตร์, สังคมศาสตร์และการพาณิชย์เปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาหลักด้านธุรกิจ, การตลาด, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิติศาสตร์และครุศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์, สุขภาพและวิศวกรรมศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรอันหลากหลายในสาขาเช่นสหเวชศาสตร์และวิทยาศาสตร์โมเลกุล, วิศวกรรมศาสตร์, คณิตศาสตร์และสถิติ, สาธารณสุข, จิตวิทยา, การพยาบาลและอนามัยชนบท

วิทยาลัยศิลปศาสตร์, สังคมศาสตร์และการพาณิชย์ประกอบด้วย 4 คณะวิชาดังนี้:

 • คณะวิชาธุรกิจ La Trobe
 • คณะวิชาครุศาสตร์
 • คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะวิชานิติศาสตร์ La Trobe

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์, สุขภาพและวิศวกรรมศาสตร์ประกอบด้วย 9 คณะวิชาดังนี้:

 • คณะวิชาสหเวชศาสตร์
 • คณะวิชาแพทยศาสตร์มะเร็ง
 • คณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • คณะวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต
 • คณะวิชาวิทยาศาสตร์โมเลกุล
 • คณะวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
 • คณะวิชาจิตวิทยาและสาธารณสุข
 • คณะวิชาอนามัยชนบท
 • คณะวิชาชีววิทยาระบบประยุกต์

การจัดอันดับสาขาวิชา:

 • อันดับที่ 38 ของโลกในสาขาประวัติศาสตร์และโบราณคดี
 • ระดับท็อป 100 ในสาขาการสื่อสาร, สื่อศึกษา, ภาษาศาสตร์และสังคมวิทยา
 • มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของออสเตรเลียในด้านการวิจัยสาขาจุลชีววิทยาและอันดับ 1 ร่วมในสาขาชีวเคมีและชีววิทยาเซลล์และสัตวแพทยศาสตร์

หลักสูตรยอดนิยม:

La Trobe MBA เป็นหลักสูตรที่ได้รับรางวัลของคณะวิชาธุรกิจ โดยเป็นหลักสูตรเดียวในรัฐ Victoria ที่ได้รับคะแนนสูงสุดระดับ 5 ดาวตลอด 3 ปีที่ผ่านมาจากสมาคมการจัดการทั่วไปแห่งออสเตรเลีย (GMAA) หลักสูตร MBA จะครอบคลุมการเรียน 10 วิชาหลัก, 2 วิชาเลือกและการฝึกงานวิชาชีพ 2 ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักศึกษานานาชาติ นักศึกษาจะได้ฝึกฝนความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ, การเขียนโปรแกรม, การจัดการ, การบำรุงรักษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบฐานความรู้ หลักสูตรจะรวมการทำงานโครงการ 2 โครงการรวมถึงนักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับโครงการของตนเองด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรที่ได้รับความนิยมอื่นๆ