International students

การวิจัย

ศูนย์วิจัยบัณฑิต La Trobe (GRS) เป็นศูนย์กลางการวิจัยสำหรับการวิจัยของนักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัย กลุ่มนักศึกษาการวิจัยจะได้รับการดูแลโดยคณาจารย์อาวุโส การวิจัยของ La Trobe ครอบคลุมสาขาอันหลากหลายตั้งแต่สาขาแพทยศาสตร์มนุษย์และเทคโนโลยีชีวภาพจนถึงจุลชีววิทยาและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

GRS มีทีมงานหลายทีมที่จะคอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการสมัครขอทำโครงการวิจัย, ดำเนินการสอบ, ติดตามตรวจสอบกิจกรรมการวิจัยและให้ความช่วยเหลือในเรื่องการขอเงินทุน

ทีมงานการศึกษาและพัฒนาการวิจัย (RED) จะให้การสนับสนุนและช่วยเหลือนักวิจัยระดับบัณฑิตและคณาจารย์ของ La Trobe ในด้าน:

  • การสร้างหลักปฏิบัติการวิจัยที่มีคุณภาพ
  • การพัฒนากลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในการตีพิมพ์เผยแพร่และการหาเงินทุนสนับสนุนการวิจัย
  • การได้รับความเข้าใจในเส้นทางอาชีพของนักวิจัยและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ
  • การฝึกฝนทักษะการสื่อสารด้านการวิจัยที่ดีเยี่ยม

มหาวิทยาลัย La Trobe มีการเปิดสอนหลักสูตรการวิจัย 3 หลักสูตรได้แก่หลักสูตรปริญญาเอกปรัชญา (PhD), ปริญญาเอกวิชาชีพและปริญญาโทโดยการวิจัย ทั้ง 3 หลักสูตรการวิจัยกำหนดให้นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์โครงการวิจัยโดยละเอียด นักศึกษาจะได้รับคุณวุฒิการวิจัยโดยพิจารณาจากการทำงานวิจัยภาคปฏิบัติและรายงานผลการวิจัยในวิทยานิพนธ์

โครงการวิจัยล่าสุดอาทิเช่น:

  • การค้นพบที่สำคัญในการตรวจหาและรักษาโรคมะเร็ง
  • วิธีการรักษาสมัยใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคตับอักเสบบี
  • ความเป็นอยู่ที่ดีในเขตชนบทของออสเตรเลีย
  • ความเข้าใจอาการบาดเจ็บในการกีฬาและการฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาที่บาดเจ็บ
  • วิธีการอันยั่งยืนในการเกษตรและการอนุรักษ์น้ำ