close

UB International Admissions

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัย Bridgeport มีการมอบทุนการศึกษาเรียนดีสำหรับนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการเรียนและภาวะความเป็นผู้นำของนักสึกษา

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมอบให้กับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ต้องการเข้าเรียนหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ทุนการศึกษาทุกทุนมีการต่ออายุเป็นรายปีโดยพิจารณาจากผลการเรียนและความประพฤติที่ดีที่มหาวิทยาลัย ผู้สมัครระดับปริญญาตรีทุกคนจะได้รับการพิจารณาสำหรับทุนการศึกษานี้โดยอัตโนมัติหลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารการสมัครเรียนทั้งหมดภายในวันที่กำหนด ทางมหาวิทยาลัยไม่มีแบบฟอร์มสมัครขอทุนแยกต่างหาก

UB มีการมอบทุนการศึกษาบางส่วนซึ่งหมายความว่านักศึกษาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือซึ่งทุนการศึกษาไม่ได้ครอบคลุมเมื่อเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัย ทุนการศึกษานี้มีมูลค่าตั้งแต่ 11,000 ถึง 17,000 ดอลล่าร์ต่อปีการศึกษาและพิจารณาจากความเป็นเลิศด้านการเรียน มีทุนการศึกษาตั้งแต่ $12,000 ถึง $22,000 ต่อปีมอบให้กับนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการเรียนระดับมัธยมศึกษาจากหลักสูตร IB, IGCSE, GCSE หรือหลักสูตรอเมริกัน โดยทุนการศึกษาทั้งหมดเป็นทุนแบบรายปี

ทุนระดับบัณฑิต
ในปีแรกของการศึกษา เรามีทุนมอบให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สมัครเรียนหลักสูตร MBA, การพัฒนาโลกและสันติภาพ หรือหลักสูตรอื่นๆ ในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล, ไฟฟ้า, ชีวการแพทย์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, การจัดการเทคโนโลยี และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ทุนนี้มีมูลค่า 3,000 - 6,000 ดอลล่าร์สหรัฐต่อปีการศึกษา โดยจะมอบให้แก่นักศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

การทำงานในวิทยาเขต
นอกเหนือจากเงินทุนที่มีมอบให้ผ่านทางโครงการทุนการศึกษาและตำแหน่งงานแบบมีรายได้/ฝึกงานในภาคอุตสาหกรรมแล้ว นักศึกษาระดับบัณฑิตอีก 1 ใน 3 ยังได้รับตำแหน่งงานในฐานะผู้ช่วยงานบัณฑิต (GA), ผู้ช่วยสอน (TA) หรือผู้ช่วยงานวิจัย (RA) ซึ่งจะได้สิทธิ์ยกเว้นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนหรือบางส่วนและในหลายๆกรณียังได้ค่าจ้างเป็นรายเดือนเพิ่มเติมอีกด้วย ทางมหาวิทยาลัยมีโอกาสการทำงานและเรียนไปพร้อมกันภายในวิทยาเขตหลายร้อยตำแหน่งงานสำหรับนักศึกษานานาชาติ