close

UB International Admissions

การรับเข้าเรียน

วิธีการสมัคร
คุณสามารถส่งแบบฟอร์มใบสมัครหรือสมัครทางออนไลน์โดยการกรอกใบสมัครนักศึกษานานาชาติให้ครบถ้วน พร้อมกับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 50 ดอลล่าร์ทางออนไลน์โดยการใช้บัตรเครดิตและส่งเอกสารการสมัครเรียนทั้งหมดมาในซองจดหมายเดียวทางไปรษณีย์

ข้อกำหนดด้านการเงิน
ผู้สมัครนานาชาติที่มีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ในหรือนอกสหรัฐอเมริกาต้องแสดงหลักฐานสถานะทางการเงินที่เพียงพอสำหรับการเรียนปีแรก โดยทางมหาวิทยาลัยจะออก Certificate of Eligibility (แบบฟอร์ม I-20) ให้หลังจากที่นักศึกษาได้รับเข้าเรียนและแสดงหลักฐานสถานะทางการเงินแล้ว

เงื่อนไขการรับเข้าเรียน: