close

UB International Admissions

วิชาการ

ตลาดงานในปัจจุบันไม่ได้ต้องการเพียงคุณวุฒิปริญญาเท่านั้น แต่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษในสาขาเฉพาะด้านและทักษะแบบสหวิทยาการ UB มีการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาแบบสหวิทยาการและความเชี่ยวชาญพิเศษด้วยหลักสูตรคุณวุฒิปริญญาคู่อันนำสมัย, มุ่งเน้นในสาขาวิชาเฉพาะด้านที่ตรงกับความต้องการของสภาพแวดล้อมตลาดงานทั่วโลกในศตวรรษที่ 21

มหาวิทยาลัยจะมอบการศึกษาที่มุ่งเน้นอาชีพผ่านทางหลักสูตรการเรียนใน 13 คณะวิชา, วิทยาลัยและสถาบันต่างๆ โดยจะมอบสภาพแวดล้อมการเรียนที่สนับสนุนการเรียนรู้ที่ยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาของ UB จะเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนด้านวิชาชีพและได้รับความรู้อันกว้างขวางเพื่อการประสบความสำเร็จในระบบเศรษฐกิจทั่วโลก หลักสูตรการเรียนไม่เพียงแต่จะมอบความรู้พื้นฐานเท่านั้นแต่ยังมีวิธีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ในการวิจัยและในภาคปฏิบัติอีกด้วย

หลักสูตรการศึกษาของที่นี่นำเสนอผ่านสำนักวิชา วิทยาลัย และสถาบัน รวม 13 แห่ง:

 • คณะวิชาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • สำนักวิชาธุรกิจ Ernest C. Trefz
 • วิทยาลัยกิจการสาธารณะและวิเทศสัมพันธ์
 • คณะวิชาครุศาสตร์
 • สถาบันสอนภาษาอังกฤษ (ELI)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะวิชาการออกแบบ Shintaro Akatsu
 • คณะวิชาอนามัยฟัน Fones
 • วิทยาลัยไคโรแพรคติก
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ธรรมชาติ
 • สถาบันการฝังเข็ม
 • สถาบันโภชนาการ
 • สถาบันผู้ช่วยแพทย์

มหาวิทยาลัยมีโอกาสการวิจัยแบบสหวิทยาการอันทรงคุณค่าสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตโดยการใช้ห้องทดลองระดับโลก

รายชื่อสาขาวิชาเอกที่มหาวิทยาลัย Bridgeport มีการเปิดสอนสามารถดูได้จากโฮมเพจของ UB Academics นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถดาวน์โหลดรายชื่อหลักสูตรล่าสุดได้จากเว็บไซต์ของ UB อีกด้วย