ข้อมูลทั่วไป

มหาวิทยาลัย Illinois มีความภาคภูมิใจในการเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความหลากหลายที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยมีนักศึกษาจากมากกว่า 110 ประเทศ ด้วยจำนวนนักศึกษาเกือบ 10,000 คนในวิทยาเขต มหาวิทยาลัย Illinois จึงเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐที่มีประชากรนักศึกษานานาชาติมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา

สถาบันสอนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (IEI) ตั้งอยู่ในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย Illinois ที่เมือง Urbana-Champaign รัฐ Illinois เมือง Urbana-Champaign เป็นเมืองวิทยาลัยขนาดเล็กที่มีความปลอดภัยด้วยจำนวนประชากร 120,000 คน IEI อยู่ห่างจากตอนใต้ของเมือง Chicago 210 กม., 270 กม. จากทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง St. Louis รัฐ Missouri และ 200 กม. ทางตะวันตกของเมือง Indianapolis รัฐ Indiana

IEI เปิดสอน 2 หลักสูตรหลักได้แก่: หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดและหลักสูตรกลุ่มพิเศษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดจะเป็นการสอนความรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทั่วไปและได้รับการออกแบบสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษของตนเองด้วยเหตุผลส่วนตัวหรือเพื่ออาชีพการทำงาน ซึ่งรวมถึงนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดเป็นหลักสูตรเต็มเวลา 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หลักสูตรกลุ่มพิเศษของสถาบันเป็นหลักสูตรที่จัดเตรียมสำหรับมหาวิทยาลัย, ภาคธุรกิจ, หน่วยงานด้านการศึกษาหรือหน่วยงานภายในวิทยาเขตเพื่อการเรียนเป็นกลุ่มนักศึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความต้องการด้านภาษาอังกฤษอันเฉพาะเจาะจง