imageข้อมูลทั่วไป

University at Albany (UAlbany) เป็นมหาวิทยาลัยการวิจัยระดับชั้นนำของรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาเรือธงในระบบมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ New York มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปี 1844 และตั้งอยู่ในเมืองหลวงของรัฐ โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีมากกว่า 18,000 คนและเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี, ปริญญาโทและปริญญาเอกมากกว่า 200 หลักสูตร

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดของ UAlbany (IELP) เป็นหลักสูตรเต็มเวลาที่ดำเนินการเรียนการสอนที่ใจกลางวิทยาเขตหลัก โดยเป็นหลักสูตรหลากหลายระดับ, ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคลและได้รับการออกแบบเพื่อพัฒนาทักษะให้กับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการได้รับเข้าเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาหรือสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษของตนเองเพื่อธุรกิจ, ความต้องการส่วนตัวหรือวิชาชีพ

หลังจากสำเร็จการเรียนหลักสูตร IELP นักศึกษาหลายคนเริ่มต้นการเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาของ UAlbany หลายคนโอนย้ายการเรียนไปยังวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแห่งอื่นๆของประเทศสหรัฐอเมริกาและบางคนเดินทางกลับประเทศบ้านเกิด สำหรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานการเรียนที่เหมาะสม ทาง UAlbany สามารถรับนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทแบบมีเงื่อนไข โดยการให้นักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตร IELP และเรียนต่อเนื่องสู่หลักสูตรระดับปริญญาที่ตนเองเลือกเมื่อพวกเขามีระดับความรู้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสม

ความเชี่ยวชาญของ UAlbany ในด้านการสอนภาษาอังกฤษมีความแข็งแกร่งในทุกระดับ มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตร์, ปริญญาโทศิลปศาสตร์และปริญญาเอกในสาขาภาษาอังกฤษและวรรณคดีและหลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์และปริญญาเอกในสาขา TESOL (การสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้พูดภาษาอื่น) รวมถึงเป็นที่ตั้งของสถาบันนักเขียนแห่งรัฐ New York และมีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในสาขาภาษาศาสตร์และพหุภาษาศาสตร์

ลิงค์: