ภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (IEP) ดำเนินการสอนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการใน 5 ระดับ

นักศึกษาใหม่จะได้รับการประเมินความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อจัดระดับการเรียนได้อย่างเหมาะสม นักศึกษาที่เข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดควรมีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษในระดับปานกลางขั้นต่ำเป็นอย่างน้อย โดยชั้นเรียนสำหรับหลักสูตรนี้จะมีเวลาเรียน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

5 ระดับความรู้

  • ระดับพื้นฐาน
  • ระดับปานกลาง
  • ระดับปานกลางขั้นสูง
  • ระดับขั้นสูง
  • ระดับเชื่อมต่อมหาวิทยาลัย

วิชาที่เปิดสอนในแต่ละระดับ

นักศึกษาจะเรียนทั้ง 4 วิชา:

  • การเขียน
  • การอ่านและการพัฒนาคำศัพท์
  • ไวยากรณ์
  • การพูดและการฟังภาษาอังกฤษ

ไม่มีการเรียนในวันศุกร์ ซึ่งเป็นโอกาสที่นักศึกษาจะมีเวลาสำรวจเรียนรู้เมืองชิคาโก