การรับเข้าเรียน

เงื่อนไขการรับเข้าเรียน
หลักสูตร ELA เปิดกว้างสำหรับนักเรียนต่างชาติทุกคนที่เคยผ่านการเรียนภาษาอังกฤษและเรียนจบชั้นมัธยมต้นแล้ว ส่วนหลักสูตร IEP ผู้เรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี

กำหนดการในการรับสมัคร:

  • เจ็ดสัปดาห์สำหรับนักเรียนต่างชาติ

วิธีการสมัคร

ขั้นที่ 1 สมัครทางออนไลน์

ขั้นที่ 2 ชำระเงินค่าสมัคร 80 ดอลล่าร์

ขั้นที่ 3 ส่งเรียงความเพื่อสมัครหลักสูตร ELA 

การรับเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไข
มหาวิทยาลัย DePaul มีข้อเสนอการรับเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไขให้แก่ผู้สมัครระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งมาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอนและมีคุณสมบัติทางวิชาการด้านอื่นๆ เหมาะสม แต่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับประเภทของผู้สมัคร…